edere jaarrekening moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk geïnformatiseerd bericht

De neerlegging op een informatiedrager moet de volgende gegevens bevatten:1) de vermeldingen bedoeld in artikel 174, eerste lid, zijnde de onder A. beschreven gegevens zoals de naam, rechtsvorm e. d. ;2) het type van het gebruikte standaardschema;3) de taal waarin de jaarrekening zal worden openbaar gemaakt;4) de vermelding dat de rekenkundige en logische controles geen enkele fout hebben aangetoond. 4. 4. Kosten van de neerlegging in 2004 (in EUR) Neerlegging op papier Neerlegging op diskette- verkort schema 1 89,07 164,87- volledig schema 414,13 389,93- verbeterde neerlegging 59,29 59,29196. Dit betreft bedragen inclusief 21 % B. T. W. en de bijdrage in de werkingskosten voor de CBN en van het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris.

Voor meer informatie aangaande NBB-agentschappen waar de neerlegging kan gebeu¬ren. de wijzen van betaling, e. d. , kan u de website van de Nationale Bank consulteren op het volgende adres: http://www. nbb. be/BA/N/Pl_16. htm4. 5. Sancties bij niet-neerlegging197. Op het niet-nakomen van de neerleggingsverplichting staan verschillende sanc¬ties :1) Strafrechtelijke sanctie: de bestuurders, zaakvoerders of vereffenaars van de onder-nemingen die in België gevestigd zijn en de vertegenwoordigers in België van buitenlandse ondernemingen lenen die hier een bijkantoor of een centrum van werkzaam-heden hebben, kunnen worden gestraft met een geldboete lenen van 10 000 tot 2 000 000 EUR. persoonlijke lening Bovendien kan een gevangenisstraf van één maand tot één jaar worden uitgesproken indien voormelde voorschriften met bedrieglijk oogmerk overtreden werden. 2) Burgerlijke sanctie: behoudens tegenbewijs wordt de door derden geleden schade aangezien als voortvloeiend uit voornoemd verzuim. 3) Gerechtelijke ontbinding’, op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie en behoudens regularisatie van de toestand in de loop van het geding, kan de rechtbank de ontbinding van een vennootschap uitspreken als die vennoot¬schap haar jaarrekening voor drie opeenvolgende boekjaren niet heeft neergelegd.