In dat geval is stemming bij handopsteking praktisch niet mogelijk

In dat geval is stemming bij handopsteking praktisch niet mogelijk en zal met naamafroeping of naamgetekende stembiljetten gewerkt worden. Gezien het om een publieke stemming gaat, zullen de resultaten van de stembiljetten mondeling aan de vergadering worden meegedeeld met melding van de naam en de wijze waarop gestemd werd. 342. Men gaat over tot geheime stemming:- in persoonsgebonden materies;- voor benoemingen en ontslagen;- indien leningen de vergadering dit zelf bij gewone meerderheid heeft beslist. 343. Bij geheime stemming worden stembiljetten aan de stemgerechtigden ter be-schikking gesteld. Om het geheim van de stemming te bewaren en identificatie van belangrijke aandelenparticipaties te verhinderen, wordt aan elke aandeelhouder een en-veloppe overhandigd die biljetten bevat voor 1, 2, 5, 10, 50, 100 enz. stemmen. 5. 2. Schriftelijke stemming344. In een NV of Comm. VA geld lenen kunnen de statuten toestaan dat per brief wordt ge¬stemd, middels formulieren waarvan de statuten de gegevens moeten vermelden. Deze vermeldingen zullen meestal zijn: de identiteit van de aandeelhouder en het aantal stemmen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen (zie model hfdst. 4 in deel4) . De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. 345. Aandeelhouders kunnen dus aan de vergadering deelnemen zonder er op aanwe¬zig of vertegenwoordigd te zijn. Meestal voorzien de statuten in dit geval dat de aandeelhouder, vóór de vergadering, een lenen brief moet zenden naar de vennootschap waarin hij zijn mening te kennen geeft over de punten die in de agenda voorkomen. Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die vóór de aanvang van de algemene vergadering binnen de termijnen door de statuten opgelegd, in het bezit van de vennootschap zijn. 346. Wanneer het bij een stemming per brief om aandelen aan toonder gaat, moet vooral gedacht worden aan de manier waarop de persoon die per brief zijn stem uit¬brengt het bezit van de aandelen bewijst. Het stemmen per brief is evenzeer moeilijk in te denken voor geheime stemmingen en wanneer een kandidaat-bestuurder zich bijvoorbeeld pas op de algemene vergadering aanbiedt. 347. In de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of heb¬ben gedaan, moeten de stemmen per brief uiterlijk drie dagen vóór de algemene verga¬dering worden neergelegd op de plaatsen aangewezen in het oproepingsbericht.